contact

 

Pieter Bakker

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

 

0517-531583

 

contact@pieterbakker.eu

 
Enkele jaren geleden schreef Pieter Bak­ker een be­knopt familieboekje dat u hier kunt down­loaden. Het bevat de be­schrij­ving van nauwe verwanten en geeft wat ach­ter­gronden.

 

 
Bij de Stichting Kunst en Wetenschap ver­scheen van Pieter Bakker de bundel Onder vier ogen met Van der Horst van. Er is een keuze gemaakt uit de hon­derd­dertig columns die de auteur tus­sen 1984 en 2003 voor het blad Stu­dent schreef. De stukjes geven een beeld van wat er in deze periode aan de uni­ver­­siteit speelde en vertolken te­ge­lijk de per­soon­lijke zienswijze van de schrij­­­­ver hier­op. Een voorbeeld kan hier wor­den ge­down­load. De omvang is 66 pagina’s. Het boekje is voor 10 euro in­clu­sief ver­zend­kos­ten per mail of tele­fonisch op nummer 0517-531583 bij de uitgever te be­stel­len.

 

PIETER BAKKER

 

Pieter Bakker is componist en hoofdredacteur van het tijdschrift Kunst en Wetenschap. Hij werd in 1952 geboren te Amsterdam, waar hij heeft gewoond tot hij in 1987 naar Friesland verhuisde. Nadat hij inmiddels tien jaar werkzaam was geweest als uitgever begon hij in Hilversum aan zijn muziekstudie. Compositie studeerde hij bij Daan Manneke. Over muziek schreef Bakker in onder meer het Tijdschrift voor Muziek­theorie en Het Orgel. Met name probeerde hij in een reeks artikelen de plaats en bete­ke­nis van de Duitse muziektheoreticus An­dreas Werckmeister te bepalen. Anders dan in hedendaagse muziek­his­torische literatuur wordt beschreven, schets­te hij op grond van bron­nenstudie een beeld van Werck­meister als typische repre­sen­tant van het na­wer­kend humanisme. Hij zag daarbij de geschriften van Werck­meister als proto­ty­pisch voor de zeventiende-eeuwse Duit­se muziektheorie aan de vooravond van de mo­der­ne tijd. Vanaf 1988 is Bakker organist van de N.H. Kerk in zijn woon­plaats Schraard. In 1992 richtte hij als uitgever het blad Kunst en Wetenschap op, waaraan hij sinds 1996 als hoofd­re­dac­teur is verbonden. Com­posities van Bakker werden on­der meer uitgevoerd in De IJsbreker te Amster­dam, De Oosterpoort te Groningen en verschillende plaatsen in Friesland. Enkele werken waren op de radio te horen. In 2003 zond Omrop Fryslân op Ne­derland 1 een docu­men­taire over hem uit onder de titel ‘De muziek van het landschap’. Naast zijn com­po­si­to­rische werk ging Bakker zich in de loop van de jaren steeds meer met fotografie be­zig­hou­den. In 2003 debuteerde hij als fotograaf met een ten­toon­stelling in het Friese Piaam. In 2005 is zijn passie-oratorium Egressus est voor koor, strijkor­kest en klave­cim­­bel in de Grote Kerk van Workum in pre­mière gegaan. Op 1 de­­cem­­ber 2013 was zijn compositie In viam pacis voor koor, strijkkwartet, mezzo­so­praan en klavecimbel in de kerk van Schraard voor het eerst te horen.

 

 

WERK

 

In de rechterkolom is meer over en van Bakker te vinden: een werkenlijst, enkele foto’s, arti­kelen, boeken, heruitgaven en composities. Andreas Werckmeister, Harmo­ni­sche ge­tal­len, de twee artikelen en de her­uitgaven zijn met name mogelijk interessant voor muziek­his­­to­rici en anderen met een speciale in­te­res­se voor de Duitse zeventiende-eeuw­se mu­ziek­theorie en de men­ta­­li­teitsgeschiedenis van die periode. Alle werken kunnen worden ge­download. Hard­copy van boeken en heruitgaven is voor tien euro per uitgave inclu­sief ver­zend­kos­ten te be­stellen bij de auteur. Voor partijen van composities kunt u mailen naar de auteur. In de meeste gevallen kan kosteloos een pdf-bestand worden ver­strekt. Enkele com­po­si­ties worden uitgeven door Donemus en zijn daar in te zien en te be­stellen in de web­shop.  Enkele werken kunnen worden ge­down­load bij MusicaNeo. Vijf liederen voor ge­mengd koor worden uitgegeven door Proza Musica. Twee werken zijn verkrijgbaar bij het Frysk Muzyk Argyf. De compositie Zo zullen onze tuinen bloeien voor mezzosopraan, strijk­kwar­tet en contrabas is verkrijgbaar bij Kunst en Wetenschap. Enkele artikelen over muziek zijn te raadplegen en te downloaden op academia.edu.

 

 

 

 

review bach’s numbers

 
In Postmodern Numbers Pieter Bakker re­­views the re­cent­ly pu­blished book Bach’s Numbers by the English mu­si­co­lo­­gist Ruth Tatlow. She comes at the end of a de­ve­lop­ment in the research into num­bers in the work of Johann Se­bas­tian Bach that began in the 1920s with Wil­helm Wer­ker. Be­si­des her new theo­ry of pro­por­tio­nal pa­rallelism, Tat­low’s work contains many themes and ar­gu­­ments that were already present in the work of earlier authors. Free down­load.

 

 

werkenlijst

 

Composities van Pieter Bakker

 

 

composities

 

De Mar

Rispinge

 

 

artikelen

 

Formele duiding

De zin van muziek

 

 

boeken

 

Andreas Werckmeister

Harmonische getallen

 

 

heruitgaven

 

Der Edlen Music-Kunst

Propositiones Mathematico-Musicae

 

 

fotografie

 

Fotoboek

 

 

 

 

Bij de Stich­ting Kunst en Wetenschap ver­scheen een bundel ar­ti­ke­len van Pie­ter Bak­ker onder de ti­tel Spo­ren van het jood­­se leven in Ost­fries­land. De na­druk ligt op het stadje Leer en het mul­ti­reli­gieuze plaats­je Neu­stadt­gö­dens, maar alle plaat­sen waar zich in Ost­­­fries­­­land aan het be­gin van de vo­ri­ge eeuw een joodse gemeente bevond, ko­men aan de orde.  Het boek­je is bij de uitgever te be­stel­len per mail of via te­le­foon­num­mer 0517-531583. De om­vang is 64 pa­gi­­na’s. De prijs be­draagt 10 euro in­clu­sief ver­zend­­kos­­ten.