contact

 

Pieter Bakker

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

 

0517-531583

 

contact@pieterbakker.eu

 
Enkele jaren geleden schreef Pieter Bak­ker een be­knopt familieboekje dat u hier kunt down­loaden. Het bevat de be­schrij­ving van nauwe verwanten en geeft wat ach­ter­gronden.

 

 

 

In ‘De tegenwooridge tijd van het ver­le­den’ bun­delde Pieter Bak­ker teks­ten met een historisch en ver­halend ka­rak­ter die eerder zijn ver­sche­nen aan­­ge­­vuld met niet eer­der ge­pu­bli­ceerd werk. De verhalen zijn on­der­ge­bracht in de ru­brie­ken dorps­leven, on­der­weg en herinnering. Het eerste deel gaat over het dorp waar de schrijver bij­na veertig jaar woont. In het middelste deel is werk verzameld dat ontstond tij­dens foto­reizen. Het laatste deel gaat over het eigen verleden van de auteur. De over­eenkomst tussen de op­ge­no­men teks­ten is vooral de his­to­ri­sche blik. De ver­an­de­rende tijdgeest is het the­ma op de achtergrond. De inhouds­op­­ga­ve kan hier worden gedownload. Het boek is voor 15 euro via de mail en tele­fo­­nisch op 0517-531583 te bestellen. De ver­zendkosten bedragen 4,55 euro.

 

PIETER BAKKER

 

Pieter Bakker is in 1952 geboren te Amsterdam. Vanaf 1974 is hij werkzaam als uit­ge­ver en van 1996 tot 2016 was hij als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Kunst en Wetenschap. In 1988 was voor het eerst een compositie van hem te horen. Als fotograaf debuteerde hij in 2003. In publicaties heeft hij zich in het bijzonder beziggehouden met de Duit­se mu­ziek­theo­reticus An­dreas Werckmeister.

 

 

WERK

 

Hieronder en in de rechterkolom kunnen arti­kelen, boeken, heruitgaven en composities wor­den ge­­down­load. Hard­copy van boeken en heruitgaven is voor tien euro per uitgave exclu­sief ver­­zend­kos­ten te be­stellen bij de uitgever. Voor uitvoeringsmateriaal van composities kunt u mailen naar de auteur. In de meeste gevallen kan kosteloos een pdf-bestand worden ver­strekt. Enkele com­po­si­ties worden uitgeven door Donemus en zijn daar in te zien en te be­stel­len in de web­shop. Enkele werken kunnen worden ge­down­load bij MusicaNeo. Vijf lie­de­ren voor ge­mengd koor worden uitgegeven door Proza Musica. Twee werken zijn ver­krijg­baar bij het Frysk Muzyk Argyf. Al deze werken kunnen vrij van rechten in het open­baar worden uitgevoerd. De componist stelt het op prijs op de hoogte gehouden te worden als een uitvoering plaatsvindt. Enkele artikelen over muziek zijn ook te raadplegen en te down­loaden op academia.edu.

 

 

 

 

 

 

composities

 

Aan de mannen van Friesland

Achter de wolken

Ave Maria

Blank lizze de fiere lannen

Canticum Zachariae

Canzone per tromba

Con sordino

De bylden komme op

De Mar

De Oudegaaster Brekken

De wijs is zwaar of licht

De zevenentwintigste psalm

Do blide dei

Drie psalmen voor koperkwintet

Egressus est

En jimmer komme de freugden wer

Factum est

Fjouwer fersen fan Piter Jelles

Foudgum

Hommage ŕ Mademoiselle Agar

Ierde en himel

In gâns feroare psalm

In nije tiid

In principio

In voluntate tua

It ljurkje

Juny

Juwnbede

Mezza voce

Mijn zonomraamde venster

Missa brevis

Moarnliet

O alter Duft

Omnes erant

Op ’e Suderdyk by Makkum

Recitatief voor strijkkwartet

Respice in me

Rispinge

Sanctus

Sandfirden II

Sandfirden IV

Sandfirden V

Strijktrio

Studie nr 3

Studie nr 4

Studie nr 5

Toccata

Una corda

Ver en nabij

Wie die Sterne

Zo zullen eens uw tuinen bloeien

 

 

zettingen

 

150 psaumes

jan kuiper

 

Ruim elf jaar woonde Jan Kuiper in het schoolhuis van Schraard. Naast zijn werk als onderwijzer schreef hij in die periode historische boeken en po­li­tieke pamfletten. Bo­ven­dien on­der­hield hij contacten met kop­stuk­ken uit het politieke en kerkelijke le­ven, waarbij hij zelfs een rol speelde bij de vorming van het christelijke coa­litie­ka­bi­net Kuyper dat in 1901 tot stand kwam. Pieter Bakker schreef een artikel over zijn leven en werk dat hier kan worden gedownload.

 

 

fotoschrift

 
Fotoschrift 8 doet in woord en beeld verslag van Pieter Bak­kers be­le­ve­nis­sen in ste­den en dorpen in voor­al het noorden van Nederland. De uit­­ga­ve kan in zijn ge­­heel gratis wor­­den ge­down­load en be­ke­­­ken. Ook de vijf eerder verschenen schrif­­­ten zijn nog in te zien en te down­loaden. Een pa­pie­ren editie van de­ze uit­ga­ven is voor tien euro per num­mer ex­clu­­sief verzending via de mail of tele­fo­nisch op 0517-531583 bij de uit­ge­ver te be­­stel­len.

 

 

review bach’s numbers

 
In Postmodern Numbers Pieter Bak­ker re­­views Bach’s Numbers by the English mu­si­co­lo­­gist Ruth Tatlow. She co­mes at the end of a de­ve­lop­ment in the research into num­bers in the work of Johann Se­bas­tian Bach that began in the 1920s with Wil­helm Wer­ker. Be­si­des her new theo­ry of pro­por­tio­nal pa­rallelism, Tat­low’s work contains many themes and ar­gu­­­ments that were already present in the work of earlier authors. Free down­­­load.

 

 

lijst

 

artikelen - fotografie - composities

 

 

artikelen

 

Hermann Conring

Duitse getallen

Alfawetenschappen

Bachwetenschap

De zin van muziek

Formele duiding

Honderd jaar getallen

Liedboek

Metabletische muziekgeschiedenis

Muziekwetenschap

 

 

boeken en brochures

 

Andreas Werckmeister

Harmonische getallen

Harmonische Zahlen

Modern Numbers

Modern Numbers in Ancient Music

Moderne getallen

Muziektheorie

Onder vier ogen met Van der Horst

Postmodern Numbers

Proportionen

Sporen van het joodse leven

Spuren des jüdischen Lebens

 

 

heruitgaven

 

Der Edlen Music-Kunst

Propositiones Mathematico-Musicae

 

 

fotografie

 

Fotoschrift nr 1

Fotoschrift nr 2

Fotoschrift nr 3

Fotoschrift nr 4

Fotoschrift nr 5

Fotoschrift nr 6

Fotoschrift nr 7

Fotoschrift nr 8